در تماس باشید

تغییر رنگ خون در پریود نشانه چیست؟

سافتکس، برند تخصصی محصوالت هایژنیک زنان، بر اساس نیازسنجی‌ها و خالءهای موجود در بازار طراحی شده است، تا پاسخگوی نیازهای متفاوت افراد مختلف باشد.